DŘEVO A VLHKOST - DŘEVO VYROVNÁVÁ VLHKOST PROSTŘEDÍ SRUBOVÉHO DOMU

 

Dřevo je hygroskopický materiál, což znamená, že obsah vlhkosti v něm závisí na vlhkosti (a teplotě) okolního vzduchu.

Skutečností však je, že dřevo reaguje na změny relativní vlhkosti vzduchu pozvolně. Za běžných podmínek, které ve Finsku převládají, nedochází ke každodenním významným změnám obsahu vlhkosti ve stěnách srubových konstrukcí. Výzkum prokázal, že ke změnám vlhkosti v trámech dochází na obou stranách trámů v povrchových vrstvách o tloušťce přibližně 5 cm. To znamená, že jakmile se dosáhne rovnovážného obsahu vlhkosti středu trámu, zůstává vlhkost v trámech po celé roky prakticky beze změny. Konečný obsah vlhkosti trámů v interiéru ve vytápěném prostoru činí přibližně 8 % váhy suchého dřeva,a u vnějších stěn přibližně 14 % váhy suchého dřeva. V povrchové vrstvě vnějších stěn se však obsah vlhkosti může významněji měnit, protože může být vystavena přímému slunečnímu záření, ovlivněna způsobem ochrany konstrukce atd.


Obr. 1: Vysychání
dřeva (%) je odlišné
v různých směrech

Smršťování dřeva je ovlivněno strukturou jeho vláken. Smršťování v podélném směru (rovnoběžně s vlákny) je ve srovnání se smršťováním v ostatních směrech zanedbatelné. Když dřevo ztrácí svou původní vlhkost (která činí asi 29 %) a zcela se vysušuje, je tangenciální smršťování (po obvodu trámu) zhruba 8 %, zatímco radiální smršťování asi 4 % (viz obr. 1).

Protože je tangenciální smršťování zhruba dvakrát větší než radiální, vzniká ve vysychajícím dřevu napětí. Jestliže toto napětí překročí pevnost v tahu, dochází ke vzniku trhlin. Obsah vlhkosti a rozměry trámů jsou pro velikost trhlin rozhodující. U trámů o velkém průměru mohou vznikat v důsledku přirozeného vysoušení velké trhliny. Z výzkumu však vyplývá, že tyto trhliny nemají výrazně negativní vliv na součinitel přenosu tepla nebo na únosnost v tlaku. Hodnoty součinitele přenosu tepla jsou dokonce v některých trhlinách nižší vlivem vzduchu uzavřeného v trhlině.

Když se mění relativní vlhkost vzduchu, mění se také šířka trhlin, v závislosti na obsahu vlhkosti v trámu. U vytápěných budov jsou trhliny na vnitřní straně trámů v zimě větší, protože obsah vlhkosti v trámu je nižší. V létě jsou trhliny asi o jednu třetinu
menší (užší) než v zimě. Vlhkost, která byla uzavřená v jádru trámu v době výstavby, uniká velmi pomalu – obecně až poté, když se začne s vytápěním budovy. Tento proces vysoušení vede nevyhnutelně ke vzniku velkých trhlin, které se po vysušení jádra částečně uzavřou.

Virtuální prohlídka Kontio Stavba srubu týden po týdnu
Kontio facebook
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ